CATALÀ

D’acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, informem que les dades de caràcter personal que es continguin en aquesta comunicació seran incloses en base de dades de la que és responsable el remitent, que són tractades en els termes que resultin necessaris per poder donar compliment a la relació comercial, i que seran conservades mentre es mantingui aquesta relació comercial. Finalitzada aquesta les dades només seran mantingudes per aquell període que resulti necessari per donar compliment a obligacions legals o eventuals responsabilitats. El destinatari pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament, adreçant-se a l’adreça de correu electrònic josepferrer@texknit.com, o a l’adreça postal: Ronda Narcís Monturiol 30-32 (08349) Cabrera de Mar.

CASTELLANO

De acuerdo con lo que dispone la legislación vigente en materia de protección de datos, informamos que los datos de carácter personal que se contengan en esta comunicación serán incluidos en la base de datos de la que es responsable el remitente, que serán tratados en los términos que resulten necesarios para poder dar cumplimiento a la relación comercial, y que serán conservados mientras se mantenga esta relación comercial. Finalizada ésta, los datos solo serán mantenidas por aquel periodo que resulte necesario para dar cumplimiento a obligaciones legales o a eventuales responsabilidades. El destinatario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, potabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico josepferrer@texknit.com, o ala dirección postal: Ronda Narcís Monturiol 30-32 (08349) Cabrera de Mar.

ENGLISH

In accordance with the provisions of current legislation on data protection, we inform that the personal data contained in this communication will be included in databases for which the sender is responsible, which are treated in the terms that they are necessary to be able to give fulfilment to the commercial relation, and that they will be conserved while this commercial relation is maintained. After this, the data will only be maintained for that period that is necessary to comply with legal obligations or any responsibilities. The recipient may exercise the rights of access, rectification, portability and deletion of their data and those of limitation and opposition to their treatment by contacting the email address josepferrer@texknit.com, or postal address: Ronda Narcís Monturiol 30-32 (08349) Cabrera de Mar.