Català - Castellano - English

Privacy Policy Web

1. Avis i informació legal

El present avís legal regula l'ús del servei de la pàgina Web http://www.texknit.com/ (d'ara endavant, el "Portal") propietat TEXKNIT S.A., amb domicili en Av. Ronda Narcís Monturiol, 30-32, 08349 de Cabrera de Mar (Barcelona).; posa a la disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització de la pàgina Web atribueix la condició d'usuari de la Web (d'ara endavant, "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privacitat des del moment mateix que l'Usuari accedeix a la Web.

En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar, ja que aquest pot sofrir modificacions.

2. Objecte

La present Web, propietat de TEXKNIT S.A., ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer els serveis i productes de l'entitat i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet.

L'accés i/o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d'Usuari i l'acceptació, sense reserves de cap mena, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d'aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.

En aquest sentit, TEXKNIT S.A., es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la Web.

3. Condicions d'accés a la Web

3.1 Caràcter gratuït de la utilització de la Web. La Web per la prestació dels Serveis que ofereix aquest Portal té caràcter gratuït per als usuaris de TEXKNIT S.A.,. No obstant això, a través de la pàgina Web TEXKNIT S.A., pot utilitzar que facilita les dades personals facilitades per els usuaris.

3.2 Informació veraç Tota la informació que faciliti l'Usuari a través del Portal haurà de ser veraç.

l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi.

4. Ús de la pàgina Web.

L’usuari es compromet a utilitzar el Portal de conformitat amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, la llei 34/2002 de 11 de juliol, als reglaments d’ús i instruccions, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

L'Usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que TEXKNIT S.A., posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb les presents condicions generals.

A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels continguts, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (hardware y software).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'empresa TEXKNIT S.A., pugui patir, directa o indirectament, com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús de la pàgina Web les Condicions Generals, i de aquesta Política de Privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions de la Web.

4.1 Ús del codi font El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, la informació i els continguts que es recullen al Portal, estan protegits per la legislació Espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

5. Continguts del Portal

Els continguts de la Pàgina Web són posats a la disposició de l'Usuari per TEXKNIT S.A., com a informació pròpia o si escau, de tercers. D'aquesta manera, la entitat posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos al Portal siguin exactes i estiguin actualitzats.

L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privacitat, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i l'ordre públic.

L'Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar

o modificar els Continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

No obstant això, l'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar- los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o des compilació.

6. Links

La Web http://www.texknit.com/ pot incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a través d'Internet.

La Web no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que impliquen el suport, l'aprovació, comercialització o relació alguna entre la Web i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

7. Protecció de Dades

Les dades personals facilitades són incorporades a una base de dades de la que és responsable TEXKNIT S.A., amb domicili a la Ronda Narcís Monturiol, 30-32, 08349 de Cabrera de Mar (Barcelona), amb CIF A-08691610, que té implantades les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a garantir la seva seguretat i confidencialitat.

Finalitat:

Les dades personals de referència seran tractades amb alguna o totes de les següents finalitats:

  •  Desenvolupar la relació comercial que vincula el responsable del tractament amb el     titular de les dades, portant a terme tots aquells tractament que resultin necessaris pel correcte desenvolupament de la relació comercial.
  • Remetre comunicacions comercials, informatives i publicitàries en aquells cassos que s’hagi obtingut el consentiment al respecte.

Conservació:

Les dades es conservaran durant el termini necessari per desenvolupar de forma correcta la relació comercial, més el temps necessari per donar compliment a obligacions legals i fer front a eventuals responsabilitats.

En el cas d’haver-se autoritzat la tramesa d’informació comercial, publicitària i/o informativa, les dades seran conservades mentre el titular no denegui la seva autorització.

Seudonimització

En cas de conservació de les dades, aquestes seran conservades degudament seudonimitzades, de forma que no hi hagi lloc a la identificació del seu titular.

Legitimació:

La legitimació pel tractament de les dades ve determinada per al correcte desenvolupament de la relació comercial, i per a la tramesa d’informació comercial, publicitària i/o informativa, atesa l’autorització conferida pel titular de les dades, en relació a la finalitat o finalitats per les que les ha facilitat.

Cessions i transferències:

Les dades personals obtingudes per les finalitats de tramesa d’informació, en cap cas seran cedides o transferides a tercers, llevat que el titular ho autoritzi a petició del responsable. En les dades obtingudes pel desenvolupament i manteniment de la relació comercial, podran intervenir, en el seu cas, encarregats del tractament, i les cessions es limitaran a aquelles que resultin estrictament necessàries i/o obligatòries per al correcte desenvolupament de la relació comercial.

Drets dels interessats:

  1. Accés: Consistent en el dret d’obtenir del Responsable, confirmació de si s’estan tractant dades personals i en quins termes i condicions.
  2. Rectificació: Consistent en el dret de modificació de les dades personals inexactes.
  3. Supressió: Consistent en el dret a obtenir l’eliminació de les dades personals de les bases de dades del Responsable quan, entre d’altres supòsits, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que foren recollides.
  4. Oposició: Consistent en el dret d’oposar-se al tractament que  porta a terme el responsable en determinades circumstàncies o per determinades finalitats.
  5. Portabilitat: Consistent en el dret del titular de les dades a que aquestes li siguin facilitades en suport físic hàbil i suficient per tal de ser transmeses a un altre responsable.
  6. Limitació: Consistent en el dret del titular de les dades, a sol·licitar la limitació del tractament, de forma que no s’aplicaran a les seves dades personals les operacions de tractament que correspondrien.

Lloc i forma d’exercici dels drets.

Els interessats podran exercir els seus drets mitjançant escrit adreçat per correu postal a l’adreça de TEXKNIT S.A., Ronda Narcís Monturiol número 30-32, 08349 de Cabrera de Mar (Barcelona), aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat, o bé mitjançant correu electrònic adreçat a josepferrer@texknit.com.

Dret a reclamar davant l’entitat de control

Davant qualsevol vulneració dels seus drets, o quan no s’hagi obtingut satisfacció a la petició d’exercici, els interessats poden posar-ho en coneixement de la Agencia Española de Protección de Datos.

8. Cookies

TEXKNIT S.A., pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines Web.

Les cookies que utilitza TEXKNIT S.A., a la Web s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l'Usuari.

Aquestes cookies, s'utilitzen per TEXKNIT S.A., amb la finalitat de reconèixer els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i Serveis reservats exclusivament a ells. De la mateixa manera, s'utilitzen a l'efecte d'elaboració d'estadístiques de TEXKNIT S.A., per oferir a l'Usuari la possibilitat de personalitzar el Lloc Web d'acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar- ho en cada visita al mateix.

9. Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina Web són propietat de TEXKNIT S.A., o de tercers, sense que pugui entendre's que l'ús o accés a la Web atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de TEXKNIT S.A., o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari, en virtut de l'establert en aquesta política de privacitat. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present Web.

10. Publicitat

A la Web s'allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

TEXKNIT S.A., no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

11. Responsabilitat

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que TEXKNIT S.A., pugui patir com a conseqüència de l' incompliment de qualsevol de les obligacions al fet que queda sotmès per aquesta Política de Privacitat, per la llei, o si escau, per les condicions particulars que siguin aplicable.

11.1 Responsabilitat en l'Accés al Portal
TEXKNIT S.A., no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol

tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

11.2 . Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts L'accés a la Web no implica l'obligació per part de TEXKNIT S.A., de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic maliciós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

TEXKNIT S.A., no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

11.3 Responsabilitat dels enllaços o links. El servei d'accés a la Web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, TEXKNIT S.A., no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualizació, indisponibilitat error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany.

12. Legislació aplicable

La present política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés a la pàgina Web, l'Usuari i TEXKNIT S.A., acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

A les presents condicions se'ls aplicarà també la Llei 34/2002 d'11 de Juliol, de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.